Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož objavlja
RAZPIS

za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA za vodena turistična doživetja Destinacije Jeruzalem Slovenija 2021.

S Kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želimo poudariti, izpostaviti in povečati prepoznavnost destinacije in ponudnikov vodenih doživetij na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija.

 

 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, registrirane na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija za izvajanje storitev - ponujanje vodenih turističnih doživetij in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 

 • Med vodena doživetja prištevamo različice oblikovanih in trženih vodenih in samovodenih turističnih doživetij na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. Vodena doživetja, ki pridobijo pravico do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA, lahko nastajajo na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA (vsaj 70 %) in delno zunaj nje.

 

 • Vodena doživetja, ki se ocenjujejo, so uvrščena v enega izmed nosilnih produktov Panonske Slovenije, in sicer: Zdravje & dobro počutje, Gastronomija, Turizem na podeželju ali podpornih / sekundarnih produktov, in sicer: Outdoor, Kultura, Doživetja narave, Posebni interesi, Športni, ki se nanašajo tudi na Persone ciljnih skupin slovenskih turistov (Valicon Tourism in STO, september 2016).
 • Vrste vodenih doživetij, ki se ocenjujejo, so naslednje:
 • vodeno doživetje posamezne turistične atrakcije na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA  – INDIVIDUALNA ALI SKUPINSKA KRAJŠA VODENA DOŽIVETJA (delavnice, vodene okuševalnice - degustacije enega ponudnika, vodeni ogledi).
 • vodeno doživetje več turističnih vsebin, zanimivosti na manjši lokaciji - poldnevna ali celodnevna individualna ali skupinska vodena doživetja po območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA (prireditve, dnevi odprtih vrat ipd.).
 • individualno ali skupinsko krožno vodeno doživetje – organizirani izleti po območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.
 • stacionarni večdnevni ITP - vodena doživetja za stacionarne goste po območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

 

Prijavitelj je dolžan sprejeti Strokovno komisijo na določen dan in ob določeni uri na lokaciji izvajanja  vodena doživetja, ki je določen v Razpisu za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. Prijavitelj sam določi lokacijo ocenjevanja. Stroški izvedbe vodenih doživetij bremenijo Prijavitelja. Prijavitelj je dolžan v dogovoru z Upravljavcem KBZ JERUZALEM SLOVENIJA za potrebe predstavitve na prireditvah in promocijskih dogodkih predstaviti vodena doživetja. Če so za izvedbo vodenega doživetja potrebni posebni pogoji, je Prijavitelj dolžan o tem obvestiti Koordinatorja aktivnosti podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

 

Pri ocenjevanju vodenega doživetja Strokovna komisija za ocenjevanje vodenih doživetij s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA ocenjuje po naslednjih merilih, in sicer:

 1. Merilo primernosti poimenovanja vodenega doživetja glede na njegovo vsebino in sporočilnost.
 2. Merilo koncepta povpraševanja - prepoznavanja ciljnih skupin kupcev vodenega doživetja.
 3. Merilo pozicioniranja zgodbe vodenega doživetja na slovenskem / mednarodnem trgu.
 4. Merilo sezonskosti – širitev sezone na vso leto.
 5. Merilo območja – lokacije izvajanja vodenega doživetja.
 6. Merilo možnega števila udeležencev določenega vodenega doživetja.
 7. Merilo števila možnih ponovitev določenega vodenega doživetja v dnevu / sezoni.
 8. Merilo mreženja in kakovosti dobaviteljske verige – delnih ponudnikov, ki sestavljajo zgodbo vodenega doživetja.
 9. Merilo izvora-porekla gradiv, izdelkov in storitev – lokalno dodana vrednost.
 10. Merilo trajnostnega izvajanja vodenega doživetja (okoljska, socialno-kulturna, podnebna komponenta trajnosti).
 11. Merilo vrednot narave – doživljanje in rekreacija.
 12. Merilo vrednot kulturne dediščine – prepoznavanje in doživljanje.
 13. Merilo družbenih vrednot – druženje in spoznavanje z lokalnim prebivalstvom.
 14. Merilo vzgojnih in izobraževalnih sestavin za osebnostno rast.
 15. Merilo umetniških oz. oblikovalskih sestavin.
 16. Merilo lokalne / regionalne kulinarike.
 17. Merilo konkurenčnosti prodajne cene vodenega doživetja.
 18. Merilo vzpostavljenih prodajnih poti (neposredne in posredne) vodenega doživetja do ciljnih trgov.
 19. Merilo vzpostavljenega marketinškega komuniciranja vodenega doživetja s ciljnimi skupinami.
 20. Merilo usposobljenosti akterjev – izvajalcev vodenega doživetja.
 21. Merilo članstva v Mreži KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.
 22. Merilo standardizacije izvedbe vodenega doživetja.
 23. Merilo varnosti in higienskih standardov.
 24. Merilo fizičnih dokazov – celostne podobe trženja vodenega doživetja.
 25. Merilo celovite kakovosti in unikatnosti doživljanja vodenega doživetja.
 26. Merilo ekonomske vrednosti – vrednost za denar (število prodanih vodenih doživetij).

27. Merilo nagrajenosti – že pridobljeni znaki, certifikati, nagrade.

 

Od 27 meril so vsa razen meril št. 9., 20., 23. in 25 točkovana z desetimi točkami, slednja imajo po 30 točk. Maksimalno število točk, ki ga lahko izdelek doseže, je 350 točk. Za pozitivno oceno je potrebno doseči minimalno 272 točk, kar predstavlja 80 % od 340 točk (osnovni ocenjevalni kriteriji od 1 do 26). Posebno pozornost mora Strokovna komisija za ocenjevanje kakovosti vodenih doživetij s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA posvetiti vzpostavljenim neposrednim in posrednim prodajnim potem do ciljnih trgov, marketinškemu komuniciranju vodenega doživetja s ciljnimi skupinami potencialnih kupcev – turistov, mreženju pri izvajanju doživetja za ciljne skupine, lokalno dodani vrednosti, izvirnosti in inovativnosti vodenega doživetja, trajnostnemu izvajanju le-tega ter zagotavljanju varnosti in higienskih standardov, ki so osnovna merila ocenjevanja določenega primera. Vodeno doživetje, ki ni zajeto v vrste vodenih doživetij tega razpisa in ne ustreza pogojem razpisa, se ne ocenjuje.

Podeljena pravica do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA velja za vodena doživetja tri (3) leta. Po pretečenem času morajo biti vodena doživetja ponovno ocenjena in pravica do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA podeljena za naslednje obdobje.

 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se uporablja za označevanje KAKOVOSTI  vodenih turističnih doživetij z lokalno dodano vrednostjo na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija (območje Prlekije).

Potek prijave in ocenjevanje vodenih turističnih doživetij DJS:

Rok prijave:

Datum ocenjevanja:

Lokacija ocenjevanja:

Kategorija ocenjevanja:

10. 8. 2021

1. 9. 2021

Ocenjevanje vodenega turističnega doživetja DJS po programu.

Ocenjevanje vodenega turističnega doživetja DJS.

 

 

 

 

V paketu dokumentacije za 1. prijavo in ocenjevanje ponudbe s KBZ Jeruzalem Slovenija, ki jo pošljete do 10. 8. 2021, naj bodo izpolnjeni naslednji dokumenti:

 • Vloga za dodelitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija in vpis v Register uporabnikov KBZ Jeruzalem Slovenija;
 • Prijava vodenega turističnega doživetja za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija - za vsako vodeno turistično doživetje – program, svoja prijava;
 • Parafiran vzorec pogodbe (s parafiranjem vzorca pogodbe vlagatelj potrjuje, da je seznanjen z vsebino pogodbe, ki jo bo podpisal po prejetju sklepa o uporabi znamke).

 

Razpis in dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in na spletni strani JZ TKŠ Ormož  www.jeruzalem-slovenija.si, FB Javni zavod TKŠ Občine Ormož idr. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne tudi na Javnem zavodu TKŠ Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, kjer še lahko dobite dodatne informacije, ali pokličete telefonsko številko: 02 741 53 58, 051 337 200 ter preko elektronske pošte: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si

Razpis KBZ JS 2021

Vloga za podelitev pravice do uporabe KBZ JS 2021.doc

Prijava VD KBZ JS 2021.doc

Delovni list VD KBZ JS 2021.doc

Pogodba KBZ JS 2021.pdf

 

Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje torka, 10. 8. 2021:

- po e-pošti: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si

- priporočeno po pošti na naslov: Javni zavod TKŠ Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož;

- osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 02 741 53 56, TIC Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož.

 

Veselimo se sodelovanja, saj se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

 

Glede na epidemiološke razmere, poskrbimo za vašo in našo varnost. Upoštevajmo ukrepe Vlade RS in NIJZ.